Διαρθρωτικές αλλαγές στην περιφερειακή απασχόληση της χώρας και οι δείκτες χωροταξικής εξειδικεύσεως

Ευγενία Σπυράτου

Abstract


The regional differences and inequalities that refer to the level and structure of economic activities
attract consistently the interest of economic analysis aiming at the country's regional development.
For this purpose, a set of techniques of Regional Economics are used, which refer to the analysis of
spatial allocation of economic activities.
These techniques are based on statistical indices, which hardly differ with respect to their objectivity.
They do differ, however, with respect to the statistical results, which facilitate the understanding of certain
relationships, and are used as points of reference for the regional analysis and planning.
Such possibilities are offered by the above techniques, and in particular by the technique of Spatial
Specialization Coiefficient and the technique of the Pattern of Regional Specialization. These techniques
are implemented for analyzing and investigating the spatial structure of economic activities, at national
and regional level, within the framework of this paper.
Finally, this paper aims at evaluating the specialization of Greek regions sectorwise, given their
spatial equilibrium.

Keywords


Regional planning; Regional economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013