Το γαλλικόν λογιστικόν πλάνον (συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους)

Andre Brunet, Ευστράτιος Κ. Παπαϊωάννου, Σπυρίδων Βασιλείου

Keywords


Accounting; Balance sheets; France; Standards

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013