Διερεύνησις των συνεπειών εκ της μεταβολής ωρισμένων στοιχείων ενός γραμμικού προβλήματος επί της άριστης λύσεως αυτού, με ειδικάς εφαρμογάς εις την διατροφήν των ζώων

Γ.Ε. Αντωνέας, Π.Ν. Καλαϊσάκης

Abstract


Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση των συνεπειών επί της άριστης λύσεως ορισμένων μεταβολών εις τα στοιχεία ενός γραμμικού προβλήματος, ειδικώς δε εις τα στοιχεία της προς αριστοποίηση συναρτήσεως ως και τινά τοιαύτα, εκ των εξ ων εξαρτάται η περιοχή των δυνατών λύσεων.

Keywords


Linear programming; Functions; Livestock

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013