Μία αντιμετώπισις του δειγματοληπτικού προβλήματος

Δ. Σ. Κονιδάρης

Abstract


Η παρούσα μικρά έκθεσις σκοπόν έχει να παρουσιάση εις τους Έλληνας στατιστικούς μίαν σκέψιν σχετιζομένην με το δειγματοληπτικόν πρόβλημα. Είναι γνωστόν, αν και δια το πρόβλημα έχουν γραφή αρκετοί τόμοι, ότι δεν δυνάμεθα να είπωμεν ακόμη ότι ετελείωσεν η συζήτησίς του. Η κατωτέρω λοιπόν σπουδή δεν προσφέρεται ως λύσις, αλλά απλώς ως θέμα προς συζήτησιν. Κατ' αρχήν θα γεννηθή η εντύπωσις ότι δεν είναι ειμή η «sequential analysis», η προσεκτική όμως ανάγνωσης του θα δείξη ότι πολύ απέχει εκείνου.

Keywords


Statistical analysis; Statistical methods

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013