Διαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίαι παρ' ημίν (1948-1954) (δοκίμιον αναλύσεως)

Κ. Α. Αθανασιάδης

Abstract


Γνωστόν η νεωτέρα θεωρία της αναλύσεως του εισοδήματος, κατά το μέγιστον αυτής μέρος, οφείλεται εις τον λόρδον John Maynard Keynes, βαρώνον του Tilton. Αυτή εδράζεται επί της στάθμης της συνολικής δαπάνης ήτις καθορίζεται υπό την επίδρασιν της αποταμιεύσεως και της επενδύσεως. Εξυπακούεται ότι ο σημαντικώτερος προσδιοριστικός παράγων της οικογενειακής καταναλώσεως και αποταμιεύσεως και κατ' επέκτασιν της εθνικής καταναλώσεως και αποταμιεύσεως είναι το οικογενειακόν εισόδημα, το σύνολον των οποίων αποτελεί το εθνικόν εισόδημα εν τη ευρύτατη αυτού έννοια. Η Κεϋνσιανή θεωρία αποταμιεύσεως - επενδύσεως, η και άλλως γνωστή ως θεωρία της ενεργού ζητήσεως, είναι ο πυρήν της νεωτέρας νομισματικής αναλύσεως. Αι εκ παραδόσεως θεωρήσεις των καθ' έκαστον τιμών και ποσοτήτων, βάσει σιωπηράς, οιονεί, υποθέσεως, υπάρξεως σταθεράς συνολικής ζητήσεως, έδωσαν τόπον εις την νέαν θεωρίαν της εκροής και απασχολήσεως ως συνόλου, στηριζομένην επί περισσότερον πραγματικών υποθέσεων ασταθούς συνολικής ζητήσεως και ισορροπίας ανεργίας, αποταμιεύσεως - επενδύσεως.

Keywords


Goods; Services; Consumption

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013