Έλεγχος των χαρακτηριστικών του χάρτου κραφτ και απομιμήσεις κραφτ

A. Vessereau

Abstract


Τα χαρτιά κραφτ και αι απομιμήσεις κραφτ, τα όποια χρησιμοποιούνται για πακετάρισμα και για κάλυμμα δεμάτων αποτελούν συνήθη είδη, χαμηλής τιμής, τα όποια δεν παρουσιάζουν σοβαράς δυσκολίας εις την χρήσιν των, προ παντός όταν χρησιμοποιούνται δια την περιτύλιξιν με τας χείρας διαφόρων αντικειμένων. Εν τούτοις, τα διάφορα χαρακτηριστικά τα όποια προσδιορίζουν τον χάρτην πληρώνονται ανάλογα με τας επισήμους τιμάς και δια τούτο είναι νόμιμον να ελέγξωμεν ότι πράγματι τυγχάνουν σεβασμού κατά την παράδοσιν των.

Keywords


Paper; Packing; Economic survey

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013