Δύο χαρακτηριστικά της μετα-Κεϋνσιανής θεωρίας

Ιωάννης Παλαιολόγος

Abstract


Η μετα - Κεϋνσιανή θεωρία ασχολείται με τα προβλήματα της οικονομίας, η οποία δεν ευρίσκεται εν ισορροπία. Δια τον χειρισμό των προβλημάτων αυτών, η μετα - Κεϋνσιανή θεωρία αναλύει τας συνθήκας τας απαιτουμένας δια μίαν σταθεράν επέκτασιν, η οποία ως βάσιν έχει τον επιθυμητόν ή ηγγυημένον (warranted) ρυθμόν μεγεθύνσεως, όπως προκύπτει από το γνωστό υπόδειγμα των Harrod-Domar. Εις την θεωρίαν αυτήν εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ηγγυημένου ρυθμού μεγεθύνσεως (μακροχρόνιος ανάλυσης), ως και αι κυκλικαί αποκλίσεις του πραγματικού ρυθμού ως προς τον ηγγυημένον ρυθμό μεγεθύνσεως.

Keywords


Keynesian economics; Economic theories; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013