Ο ρόλος της ειδησεογραφίας εις την σύγχρονον εποχήν

Andre Siegfried

Abstract


Η ειδησεογραφία αποτελεί σήμερον ουσιώδες λειτούργημα της συγχρόνου Κοινωνίας. Η ανάπτυξης της αντιστοιχεί με τα έτη της βιομηχανικής επαναστάσεως εντός της οποίας ζώμεν. Η μηχανική πρόοδος, συντελεστής των ταχέων μέσων συγκοινωνίας, διεύρυνε τον ορίζοντα μας. Αι συνθήκαι εντός των οποίων αντλούμε τας πληροφορίας δεν έχουν πλέον ουδεμίαν σχέσιν με το παλαιόν προ μηχανοποίητον καθεστώς. Ο σύγχρονος πολιτισμός δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άνευ της ειδησεογραφίας. Δεν αποτελεί πολυτέλειαν αλλά κοινωνικόν λειτούργημα με ειδικευμένον και αρμόδιον προσωπικόν, με μεθόδους, επαγγελματικούς κανόνας, ηθικήν και αισθητικήν. Ας μη λησμονώμεν επίσης και την επί μάλλον και μάλλον τελειοποιουμένην πολύπλοκον μηχανήν του, η οποία καθημερινώς κάμνει εκπληκτικάς προόδους.

Keywords


News; Mass media; Propaganda

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013