Αγγλοελληνικόν γλωσσάριον των στατιστικών όρων

Κωνσταντίνος Α. Αθανασιάδης

Abstract


Η σύνταξις γλωσσάριου επιστημονικών όρων, ασφαλώς, δεν είναι έργον ενός και μόνον άτομου και δη όταν πρόκειται να αποδοθώσιν εις την ελληνικήν τοιούτοι όροι εξ άλλης γλώσσης, δεδομένου ότι η ανάπτυξις της αντιστοίχου επιστήμης, της Στατιστικής, παρ' ήμιν έτι ευρίσκεται εις τα σπάργανα. Ως εικός, απαιτείται η συμβολή πλείστων, ίνα καταστρωθεί δοκίμιον τούτων, όπερ ακολούθως να υποβληθεί εις τον Δημόσιον Έλεγχον και μετά τούτον, και μόνον τότε, να θεωρηθεί ως δυνάμενον να γίνη αποδεκτόν παρά πάντων, χωρίς, εννοείται, να παύη συμπληρούμενον και διορθούμενον διά της παρόδου του χρόνου.

Keywords


Statistics; Dictionaries

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013