Εισαγωγή εις τας μεθόδους ερεύνης της αγοράς (marketing research)

Μάριος Ε. Γεωργιάδης

Abstract


Διανύομεν εποχήν εντατικής εφαρμογής των αρχών της ορθολογικής οργανώσεως, η οποία, εμφανισθείσα το πρώτον εις τον τομέα της τεχνικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, επεκτείνεται ήδη και εις τον τομέα της διοικητικής και εμπορικής τοιαύτης. Τα καθήκοντα του ηγέτου της επιχειρήσεως μετεβλήθησαν άρδην. Αι εμπειρικαί και εκ παραδόσεως μέθοδοι ανήκουν πλέον εις το παρελθόν. Τα εμπορικά και διοικητικά γεγονότα της επιχειρήσεως υποτάσσονται ήδη εις το επιστημονικόν κριτήριον. Τα πάντα υπόκεινται εις μέτρησιν,η δε πολιτική των επιχειρήσεων στηρίζεται εις αριθμητικά δεδομένα. Ο σύγχρονος επιχειρηματίας δια να κατευθύνη επιτυχώς την επιχείρησίν του οφείλει να εγκαταλείψη το παλαιόν πνεύμα της συνήθειας και της εμπειρικής διαισθήσεως και να ακολουθήση τας νέας μεθόδους της επιστημονικής μετρήσεως και οργανώσεως.

Keywords


Enterprises; Marketing; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013