Καλύτεροι δρόμοι δια μεγαλυτέραν παραγωγικότητα

Βρεταννικόν Συμβούλιον Παραγωγικότητος

Abstract


Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ανατυπώσεις 19 άρθρων και μελετών, αι οποίαι δημοσιεύτηκαν εις την έκδοσιν Target μεταξύ Δεκεμβρίου 1952 και Μαρτίου 1955, δημοσιεύονται δε ενταύτα τη ευγενή αδεία των ενδιαφερομένων εταιρειών και του ελεγκτού του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Βρεταννικόν Συμβούλιον ελπίζει, ότι η συγκέντρωσις των άρθρων και μελετών αυτών θα αποβή χρήσιμος, όχι μόνον εις εκείνους οι οποίοι ανέγνωσαν ταύτα ως δημοσιεύτηκαν κατά μήνα, αλλά και εις όσους ήδη θα ενημερωθούν ειδικώς δια των Τοπικών Συνδέσμων και των Επιτροπών Παραγωγικότητος του Συμβουλίου.

Keywords


Labor; Valuation; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013