Ανασκόπησις των θεωριών περί διεθνούς εμπορίου

Κωνσταντίνος Γούστης

Abstract


Όπως αποκαλείται η ανταλλαγή αγαθών μεταξύ διαφόρων εθνικών οικονομιών. Το γεγονός ότι διάφορος νομοθεσία, οικονομική πολιτική κ.τ.τ. ισχύουν από κράτους εις κράτος σημαίνει ότι προκειμένου περί διεθνούς εμπορίου δημιουργούνται προβλήματα, υφής και εκτάσεως διαφόρου από τα συνήθως απαντώμενα εντός των Εθνικών Οικονομιών εις τον τομέα του εσωτερικού εμπορίου. Αι εις διαφόρους εποχάς απόψεις επί του πως θα έδει να λειτουργή το διεθνές εμπόριον επηρεάσθησαν εις μεγάλην κλίμακα και από τας επικρατούσας εκάστοτε δοξασίας περί του πολιτικώς δέον γενέσθαι, προκειμένου περί ατόμωνν ομάδων και εθνικών συνόλων. Τουτέστι μετ' ασφαλείας δύναται να υποστηριχθή ότι, ουδέποτε σχεδόν μόνοι οι οικονομικοί παράγοντες διεμόρφωσαν την πράξιν και την θεωρίαν του διεθνούς εμπορίου.

Keywords


Trade; Economy; Globalization

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013