Καλύτεροι δρόμοι δια την αύξησιν της παραγωγικότητος (συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους 11, Τόμ. Η΄)

Βρεταννικόν Συμβούλιον Παραγωγικότητος

Abstract


Περισσότερον του ημίσεως αιώνος, το Βρεταννικόν Ινστιτούτον Προτυποποιήσεως είναι ο πρωτοπόρος των Ιδεών της προτυποποιήσεως, απλοποιήσεως και ειδικεύσεως δια την βιομηχανίαν τόσον εις το εσωτερικόν όσον και εις το εξωτερικόν. Σήμερον υπάρχουν περισσότερα από 2000 βρεταννικά πρότυπα εν χρήσει. Το Βρετανικόν Ινστιτούτον Προτυποποιήσεως διαμορφώνει ή αναθεωρεί πλήρως έτερα 250 πρότυπα ετησίως. Τούτο αποτελεί έργον υψίστης σπουδαιότητος. Καθ' έκαστον έτος λαμβάνουν χώραν 4000 συσκέψεις και συγκροτούνται 2500 επιτροπαί. Σκοπός του Βρεταννικοϋ Ινστιτούτου Προτυποποιήσεως είναιο συντονισμός των προσπαθειών των παραγωγών και των καταναλωτών όστις αποβλέπει εις την προτυποποίησιν και απλοποίησιν των προϊόντων των μηχανολογικών και λοιπών βιομηχανιών’ εις την απλοποίησιν της παραγωγής και της διανομής' εις την εξάλειψιν της σπατάλης χρόνου και υλικών την οποίαν συνεπάγεται η παραγωγή μιας αχρήστου ποικιλίας τύπων και σχεδίων ειδών χρησιμοποιουμένων προς τον αυτόν σκοπόν’ εις τον καθορισμόν προτύπων ποιότητος και διαστάσεων του προϊόντος’ και, εις την προώθησιν, γενικώς, της υιοθετήσεως των βρεταννικών προτύπων.

Keywords


Labor; Valuation; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013