Η βιομηχανία της Τουρκίας

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Abstract


Η Τουρκία ευρίσκεται τώρα εις τα μέσα του δευτέρου πενταετούς προγράμματός της (1968 — 72) και όσον άφορα την βιομηχανική ανάπτυξή της η παραγωγή και αι νέαι επενδύσεις προσεγγίζουν τους τεθέντες στόχους. Αλλά εις την περαιτέρω προσπάθεια ανα¬πτύξεως οι τούρκοι βιομήχανοι ευρίσκονται αντιμέτωποι των σοβα¬ρών εκείνων προβλημάτων, τα όποια δημιουργεί ή ταχεία πρόοδος: προβλημάτων διευθύνοντος προσωπικού, τεχνικών προβλημάτων και δυσχερειών χρηματοδοτήσεως. Το πρώτον και κύριον παράπονον των τούρκων βιομηχάνων είναι ότι συναλλαγματικοί έλεγχοι και το σύστημα της παρακαταθέσεως της αξίας των παραγγελλομένων εις το εξωτερικόν ειδών αποτελούν εμπόδιον διά νέας επενδύσεις. Τα νέα οικονομικά μέτρα, τα όποια ανηγγέλθησαν τον Αύγουστον παραλλήλως με την υποτίμησιν της τουρκικής λίρας ελπίζεται ότι θα φέρουν ανακούφισιν και ότι θα αποτελέσουν νέαν αφετηρίαν τα¬χείας αναπτύξεως της τουρκικής βιομηχανίας, αναλόγου προς την ανάπτυξιν των ετών 1966—67. Παρά ταύτα η συνολική εικών εμφα¬νίζει και πολλά αρνητικά στοιχεία. Ιδού κατωτέρω συνοπτική περί των προβλημάτων της τουρκικής βιομηχανίας ανάλυσης, χρήσιμος εν όψει των μελλουσών να διεξαχθούν τον προσεχή μήνα ελληνο-τουρκικών συνομιλιών εις Κωνσταντινούπολιν και Σμύρνην με την συμμετοχήν του ΣΕΒ και εκπροσώπων των οργανώσεων των τούρκων βιομηχάνων.

Keywords


Industry; Turkey; Exports; Production

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013