Παρατηρήσεις επί της μεταναστεύσεως εργατικού δυναμικού

Benton F. Massell, Παναγιώτης Α. Γιωτόπουλος

Abstract


Ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, εις εν τελευταίον του άρθρον εξετάζει το άριστον μέγεθος της μεταναστεύσεως εργατικού δυναμικού από μίαν υπανάπτυκτον χώραν, ορίζων τούτο ως τον ρυθμόν της μεταναστεύσεως, ο οποίος συντελεί εις την μεγιστοποίησιν του κατά κεφαλήν εισοδήματος των παραμενόντων εις την χώραν κατοίκων. Εις το υπόδειγμα του διακρίνει την εργασίαν εις ειδικευμένην και ανειδίκευτον. Όλοι οι ανειδίκευτοι εργάται παραμένουν εις την χώραν, ενώ οι ειδικευμένοι δύνανται να μεταναστεύσουν. Περαιτέρω υποθέτει, ότι έχει επιτευχθεί πλήρης απασχόλησις εις την χώραν, και κατ' ακολουθίαν το εγχώριον προϊόν προσδιορίζεται κατά μοναδικόν τρόπον υπό του αριθμού των ειδικευμένων εργατών, οι οποίοι παραμένουν εις την χώραν.

Keywords


Immigration; Labor; Human resources

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013