Τα διεθνή ερωτηματικά δια το δολλάριον

Λεωνίδας Β. Δερτιλής

Abstract


Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μαζί με το πλήθος των συμφορών που προκάλεσε εις την ανθρωπότητα, έφερε και την καταστροφήν των οικονομικών τών εμπολέμων κρατών, ως καί τήν πλήρη αποδιοργάνωση τών διεθνών οικονομικών και νομιμαστικών σχέσεων. Υπήρξε ευτύχημα δια τον μεταπολεμικόν άνθρωπον το ότι το δημιουργηθέν παγκόσμιον χάος, ηδυνήθη να καλύψη η οικονομία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, εν αντιθέσει με τας υπολοίπους οικονομίας, αφ' ενός ευρίσκετο εις πλήρη παραγωγικήν ακμήν και αφ' ετέρου επέδειξε την δια τας περιστάσεις επιβαλλομένην συναίσθησιν διεθνούς ευθύνης.

Keywords


Dollar; United States; Balance of payments

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013