Η ανακατανομή του εισοδήματος εν Ελλάδι μεταπολεμικώς (1948-1967)

Στυλιανός Γερωνυμάκης

Abstract


Η κατανομή του εισοδήματος υπήρξε, κατά την μεταπολεμικήν περίοδον, εκ των πλέον επιμάχων σημείων της οικονομικής θεωρίας και εκ των πλέον φλεγόντων προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής. Τούτο προέκυψεν ως άμεσος συνέπεια, αφ' ενός μεν της συνεχώς αυξανομένης σημασίας την οποίαν αποδίδει η σύγχρονος οικονομική θεωρία εις την ποσοτικήν μέτρησιν (Quantification) και αφ' ετέρου λόγω των μεγάλων πολιτικών επιπτώσεων τας οποίας έχει η κατανομή του εισοδήματος εις μίαν εποχήν, κατά την οποίαν η ιδέα του κράτους - πρόνοια (Welfare states) έχει, με σημαντικάς αποκλίσεις, καθολικήν αναγνώρισιν. Πράγματι, το κατά κεφαλήν εισόδημα των διαφόρων τάξεων του πληθυσμού παρουσιάζεται ως ιδεώδες σύνθημα διά πολιτικός εκστρατείας, λόγω του ότι, υποτίθεται, πρόκειται περί έννοιας ολιγότερων «εσωτερικής» εκ της έννοιας των λοιπών οικονομικών μεγεθών και συνεπώς ευκολότερον κατανοητής υπό του ευρέος κοινού.

Keywords


Income; Economic development; Greece; History

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013