Η εύθηνη εργασία των αναπτυσσόμενων χωρών προσελκύει "Δορυφόρους Βιομηχανίας"

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Abstract


Η ταχεία αύξησις του εργατικού κόστους εις τας βιομηχανικάς χώρας ενθαρρύνει την διάδοσιν νέου τύπου βιομηχανικής δραστηριότητος, εις την οποίαν δίδεται το όνομα «δορυφόρου εργοστασίου». Πολυεθνείς εταιρίαι εγκαθιστούν ολοέν νέας παραγωγικάς ευκολίας εις ολιγώτερον ανεπτυγμένας χώρας, των οποίων κύριον πλεονέκτημα είναι η άφθονος και ευθηνή εργασία. Τα εργοστάσια αυτά δεν παράγουν δια την τοπικήν αγοράν, άλλ' εξάγουν τα προϊόντα των εις άλλας εγκαταστάσεις της αυτής εταιρίας ευρισκομένας εις χώρας, με εργατικόν κόστος πολύ υψηλότερον.

Keywords


Labor; Industry; Developing countries

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013