Η επίδρασις του χρήματος επί της οικονομικής δραστηριότητος

Ιωάννης Α. Λεβεντάκης

Abstract


Κύριος αντικειμενικός σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η εμπειρική διερεύνησις του ρόλου του χρήματος εις την ελληνικήν οικονομίαν κατά την τελευταίαν εικοσαετίαν. Ειδικώτερον καταβάλλεται προσπάθεια, όπως δοθή απάντησις επί του αν υφίσταται συστηματική σχέσις μεταξύ των μεταβολών της ποσότητος χρήματος και των μεταβολών του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητος. Εντός των πλαισίων της ερεύνης ταύτης εκρίθη σκόπιμος η σκιαγράφησις των συγχρόνων θεωρητικών απόψεων περί της σημασίας του χρήματος εις την οικονομίαν και των μηχανισμών, μέσω των όποιων αι μεταβολαί της ποσότητος χρήματος επηρεάζουν τα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας.

Keywords


Money; Economy; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013