Συνεταιρισμοί και ολιγοψώνιον

Γεώργιος Ε. Δράκος

Abstract


Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυσης του εξ επιχειρήσεων αποτελουμένου συνεταιρισμού. Στόχος δε των επιχειρήσεων τούτων είναι η αγορά ορισμένου συντελεστού της παραγωγής εκ του εν λόγω συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός θεωρείται ότι αγοράζει εις την ελευθέραν αγοράν ορισμένην εισροήν προς χρήσιν των επιχειρήσεων - μελών. Γενικώς δε, ο συνεταιρισμός μεταποιεί την εν λόγω εισροήν προ της πωλήσεώς της εις τα μέλη του. Δια του πρώτου μέρους της εργασίας τίθεται το πρόβλημα υπό την γενικήν του μορφήν. Η γενική δε λύσις δίδεται εις το δεύτερον μέρος. Δια του τρίτου μέρους εισάγονται ορισμέναι υποθέσεις αι οποίαι, απλοποιούσαι την ανάλυσιν, θα μας επιτρέψουν να εγκύψωμε εις το καθ' εαυτό πρόβλημα του συνεταιρισμού. Το τέταρτον μέρος εξετάζει ένα ιδιαίτερον πρόβλημα απασχολήσαν την οικονομικήν φιλολογίαν και το πέμπτον μέρος κλειεί το θέμα.

Keywords


Companies; Econometric models; Cooperatives

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013