Περιφερειακή κατανομή της απασχολήσεως και του εισοδήματος εις την Ελλάδα, 1961-1971

Κυπριανός Π. Προδρομίδης

Abstract


Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνησις της περιφερειακής κατανομής της απασχολήσεως και του εισοδήματος, κατά την δεκαετίαν 1961-1971. Εις το δεύτερον κεφάλαιον εξετάζονται ωρισμένα μεθοδολογικά προβλή¬ματα ως και τα διαθέσιμα, δια την διενέργειαν της ερεύνης, στατιστικά στοιχεία. Εις το τρίτον κεφάλαιον αναλύονται αί επελθούσαι μεταβολαί εις την περιφερειακήν διάρθρωσιν του πληθυσμού και της απασχολήσεως, ως επίσης η περιφερεια¬κή ειδίκευσις της απασχολήσεως, η γεωγραφική και χωροταξική συγκέντρωσις των παραγωγικών κλάδων και η ανισότης εις την περιφερειακήν κατανομήν του εισοδήματος. Εις το τέταρτον κεφάλαιον, τέλος, παρατίθενται τα σπουδαιότερα συμπεράσματα της μελέτης.

Keywords


Greece; Regional economics; Economic development; Income

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013