Οικονομικόν σύστημα Ευρώπης: βασικαί διαφοραί και συγκρίσεις μεταξύ 18 χωρών

Χρήστος Ν. Αθανασόπουλος

Abstract


Η όλη ιδέα της παρούσης μελέτης είχε κυοφορηθή το πρώτον δεκαήμερον του Φεβρουαρίου 1972 εις το Davos της Ελβετίας, ότε ο συγγραφεύς είχε την ευκαιρίαν να συνάντηση διά πρώτην φοράν, ανώτερα και ανώτατα οικονομικά και διοικητικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος εις το ετήσιον Συμπόσιον του European Management Forum. Κατά την διάρκειαν του εν λόγω συμποσίου διεπίστωσε πόσον ελλιπή είναι τα στοιχεία επί των οποίων βασίζον¬ται αι υπηρεσίαι της Κοινότητος εις τας Βρυξέλλας. Τουτο τον έκαμε να σκεφθεί την χρησιμότητα μιας μελέτης η οποία θα έδιδε συγκριτικά στοιχεία δι' όλας τας χώρας της ΕΟΚ και θά προέβαινε εις διαπιστώσεις επί ομοιογενών συγκριτι¬κών στοιχείων. Το γεγονός όμως ότι η 'Ελλάς δεν είναι πλήρες μέλος της ΕΟΚ αλλά μόνον εν από τα «συνδεδεμένα» κράτη μετά της ΕΟΚ, τον ηνάγκασε να διευρύνει τα κατά πλάτος όρια της μελέτης και να περιλάβει όλας τας συνδεδεμένας και σημαντικάς οικονομικώς χώρας της Δ. Εύρώπης, ήτοι συνολικώς 18 χώρας εις τρεις ομάδας (χώραι ΕΟΚ, χώραι Βορείου Εύρώπης, χώραι Νοτίου Ευρώπης). Λόγω δε των στενών δεσμών — οικονομικών, πολιτικών, στρατιωτικών, πολιτιστικών — της Δ. Ευρώπης με την Βόρειον Αμερικήν, προσετέθησαν αι ΗΠΑ και ο Καναδάς προς σύγκρισιν και παραλληλισμόν.

Keywords


Europe; Economic policy; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013