Η νομισματική ένωσις της Ευρώπης

Γεώργιος Α. Βανδώρος

Abstract


Νομισματική ένωσις είναι εν σημαντικόν βήμα προς την οδόν της Ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποιήσεως. Η ενοποίησης υπήρξεν εις των ακρογωνιαίων λίθων της πολιτικής τών Η.Π.Α. από της μεταπολεμικής περιόδου του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Από της απόψεως των ιδίων των Ευρωπαίων, «εις τον σκληρόν κόσμον της παγκοσμίου πολιτικής υπάρχει εις μόνος τρόπος δια να μη αγνοηθή n Ευρώπη υπό της Αμερικής, το να μη απειλήται υπό της Ρωσίας, να μη εκβιάζεται από τους Άραβας, εν βραχεί το να επιτύχη ίσην μεταχείρισην, και τούτο είναι, βεβαίως, το να είναι ισχυρά και ηνωμένη». Η παρούσα μελέτη θά θεωρήση τα ήδη πραγματοποιηθέντα βήματα προς πραγματοποίησιν του ιδεώδους της οικονομικής ενοποιήσεως και το χρονοδιάγραμμα της νομισματικής ολοκληρώσεως των προβλημάτων και των ευκαιριών τα οποία τίθενται υπό του συμπλόκου φορολογίας και νομίσματος, ως και άλλων απαιτουμένων μέτρων, δια τας προοπτικάς του μέλλοντος.

Keywords


Europe; Monetary policy; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013