Μαρκοβιανά υποδείγματα για την εξέλιξη του εγχώριου προϊόντος και των επενδύσεων

Γεώργιος Ν. Τζιαφέτας

Abstract


Ή κατανομή των ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ)
καί του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ) εμφανίζει χαρακτηριστική
μεταβολή στην Ελλάδα κατά τομείς παραγωγής στο χρονικό διάστημα 1960-78.
"Ετσι, στην παρατηρούμενη διαχρονική μείωση τοϋ ποσοστού τοϋ πρωτογενή
τομέα αντιστοιχεί μία ισόποση, περίπου, αύξηση του δευτερογενή, ενώ ό τριτογενής
παραμένει περίπου σταθερός. Παρά τήν εμφανή μεταβολή των διερευνου-
μένων μεταβλητών είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε επακριβώς τή διαχρονική
ροπή των μεταβολών της οικονομίας μέ απλούς στατιστικούς δείκτες. Γιά τό
λόγο αυτό καταφεύγουμε, μέ τήν εργασία αυτή, στή διαχρονική στοχαστική διερεύνηση
των χρονοσειρών. Συγκεκριμένα, μέ τόν έλεγχο της υποθέσεως για τήν
ύπαρξη μαρκοβιανής αλυσίδας, μεταξύ των τριών τομέων της παραγωγής, καταφεύγουμε
στον προσδιορισμό τών πιθανοτήτων μεταβάσεως καί παραμονής μεταξύ
τών θεωρουμένων καταστάσεων τής αλυσίδας. 'Ανάλογα προς τό εγχώριο
προϊόν εργαζόμαστε καί για τις επενδύσεις. "Ετσι, αφενός μέν καθορίζουμε, μέ
τό εισαγόμενο μοντέλο τών μαρκοβιανών αλυσίδων, τις γενικώτερες μακροχρόνιες
ροπές τών οικονομικών μεγεθών, όπως διαγράφονται άπό τα μέχρι τώρα δεδομένα,
αφετέρου δέ προσδιορίζουμε ικανούς ποσοτικούς δείκτες τών μεταβολών
τών οικονομικών μεγεθών, οί όποιοι, όπως προκύπτει καί άπό τήν ανάλυση,
εμφανίζουν χαρακτηριστική ανισότητα.

Keywords


Gross domestic product; Economy; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013