Τοπική αυτοδιοίκηση και οικονομική ανάπτυξη: δυνατότητες και περιορισμοί

Νικόλαος Τάτσος

Abstract


Η ανάληψη τοπικών αρμοδιοτήτων άπό τους κρατικούς φορείς και ή στέρήση τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως άπό σοβαρές πηγές
εσόδων είχε σαν αποτέλεσμα ή Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα να
μην έχει τόν επιθυμητό βαθμό αναπτύξεως και να μήν συμμετέχει στην
ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη τής χώρας παρά τόν ρόλο πού πρέπει
να διαδραματίζει στον τομέα αυτό.
Ή μελέτη έχει σαν στόχο τήν επισήμανση των προβλημάτων τής Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, τα αίτια πού τα προκαλούν και τήν πρόταση μέτρων, ή
εφαρμογή των οποίων πιστεύεται ότι θα συμβάλλει στην επίλυση τους.
Παρ' όλο πού θίγονται και άλλα θέματα, έμφαση δίνεται στο πρόβλημα
τής χρηματοδοτήσεως τών δαπανών και τα μέτρα πού προτείνονται αποσκοπούν
στην βελτίωση τής οικονομικής καταστάσεως τών 'Οργανισμών
και στην αύξηση τής οικονομικής τους ανεξαρτησίας.

Keywords


Local government; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013