Υπόδειγμα συγκρίσεως θεωριών

Ι. - Χ. Π. Παναγιωτόπουλος

Abstract


Η εργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα συγκρίσεως θεωριών ως προς ένα ή περισσότερα κριτήρια. Εδώ, η έννοια Θεωρία λαμβάνεται σαν ένα σύνολο διανοητικών εργασιών, που συνδέονται μεταξύ τους με την κοινή ανθρώπινη λογική. Έτσι, μια ιδέα πλήρως εκφρασμένη είναι δυνατό να αποτελεί μια θεωρία. Γίνεται προσπάθεια μαθηματοποιήσεως του θέματος, με τη βοήθεια των αλγεβρικών δομών, των γραφημάτων και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέλος, σαν εφαρμογή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα συζητήσεως ατόμων κοινωνικής ομάδος ως προς ένα ή περισσότερα αντικείμενα. Έτσι, δίδεται ένα υπόδειγμα επικρατήσεως γνώμης (ψηφίσεως νόμου) μέσα στα πλαίσια της ομάδος διοικήσεως επιχειρήσεως, Βουλής Κράτους και γενικά κάθε ομάδος πού είναι εφοδιασμένη με δημοκρατικές διαδικασίες.

Keywords


Mathematical theories; Mathematics; Mathematical models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013