Έξοδα και αποζημιώσεις μετακινούμενων δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικρατείας: νομοθεσία και ερμηνεία αυτής κατά θέματα

Κλαύδιος Β. Μπανταλούκας

Abstract


Από της δημοσιεύσεως των δύο βασικών διαταγμάτων (1926 και 1934), περί καθορισμού των δικαιωμάτων επί οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων των δια λόγους υπηρεσίας μετακινουμένων, εντός και εκτός της Επικρατείας, δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, επήλθον μέχρι τούδε πλείσται μεταβολαί εις την σχετικήν νομοθεσίαν και την ερμηνείαν αυτής. Ως είναι επόμενον, αί εν λόγω μεταβολαί, εκτός του ότι καθιστούν αρκούντως δυσχερή την ακριβή εφαρμογήν των οικείων διατάξεων υπό των εκκαθαριζουσών δημοσίας δαπάνας υπηρεσιών, δυσχεραίνουν εξαιρετικώς και την ενημέρωσιν των ενδιαφερομένων δημοσίων υπαλλήλων εις τον τομέα τούτον του Δημοσίου Λογιστικού.

Keywords


Public sector; Human resources; Expenditures

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013