Επενδυτικά κίνητρα και η συνάρτηση των επενδύσεων στην ελληνική βιομηχανία

Νικόλαος Ε. Μανασσάκης

Abstract


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μία ενδελεχή οικονομετρική διερεύνηση τού ρόλου των επενδυτικών κινήτρων παίρνοντας σαν πεδίο εφαρμογής την ελληνική εμπειρία στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επενδυτικών κινήτρων στην ελληνική βιομηχανία κατά την περίοδο 1967 - 1972, με βάση ένα δείγμα 297 επιχειρήσεων.

Keywords


Incentives; Investments; Functions; Variables; Industry; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013