Η μαθηματική οικονομική ανάλυσις 3. (συνέχεια εκ του προηγουμένου) Κεφάλαιο IV. Θεμελιώδη τινά προβλήματα μαθηματικής οικονομικής αναλύσεως

Κωνσταντίνος Πληθείδης, Βασίλειος Μεταξάς

Abstract


Σκοπός του τετάρτου κεφαλαίου είναι να παρουσίαση, με καταλλήλως εκλελεγμένην σειράν λελυμένων προβλημάτων, τον τρόπον με τον οποίον χρησιμοποιούνται οι διάφοροι κλάδοι των μαθηματικών διά την λύσιν οικονομικών προβλημάτων. Επίσης, όπως ο αναγνώστης εξοικειωθεί περισσότερον με τον τρόπον της χρήσεως των διαφόρων κλάδων των μαθηματικών εις τα οικονομικά. Ως κριτήριον εις την ακολουθητέαν σειράν τοποθετήσεως των διαφόρων προβλημάτων λαμβάνομεν υπ' όψει και τον τρόπον με τον όποιον διεισέδυσαν τα μαθηματικά εις την οικονομικήν έπιστήμην.

Keywords


Mathematics; Economic analysis

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013