Μία έρευνα για την απόδοσι των εργατών σε μερικές υπό ανέγερσι πολυκατοικίες στο Βελιγράδι

Ηλίας Πέριτς

Abstract


Στη σχετική αναφορά εκτίθεται o τρόπος προπαρασκευής και η μέθοδος που εφηρμόσθη κατά τη διενέργεια της έρευνας γύρω από την εργατική απόδοση μερικών κυρίων επαγγελματικών ομάδων εργατών οικοδόμων. Την ερευνά αυτή διοργάνωσε το Ινστιτούτο για τη μελέτη της παραγωγικότητος της εργασίας του Βελιγραδίου, σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο των Συνδικάτων Οικοδόμων της Γιουγκοσλαβίας, με το Πανενωσιακό Επιμελητήριο Οικοδομικής και με άλλα ενδιαφερόμενα ιδρύματα οικονομικού και επιστημονικού χαρακτήρος. Στην έρευνα περιελήφθησαν συνολικά περίπου 200 εργάτες οικοδόμοι από τούς οποίους μόνον 172 εργάτες ελήφθησαν υπόψη κατά την επεξεργασία του υλικού της έρευνας. Η έρευνα αυτή απεκάλυψε ότι στις οικοδομές που εξετάστηκαν υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες στην οργάνωση της εργασίας και τον εφοδιασμό με οικοδομικές ύλες ως και χαλαρή εργατική πειθαρχία των εργατών που περιελήφθησαν στην έρευνα. Λόγω όλων αυτών, η εργατική απόδοσις σ' όλες σχεδόν της ομάδες, εκτός από την ομάδα των ταρατσάδων, ήταν κατά μέσον όρο κάτω του 100 % από αυτήν πού προβλέπουν οι σχετικές νόρμες εργασίας. Συνεπώς, προτείνεται η λήψης σχετικών μέτρων και η ίδρυσης ιδιαιτέρου γραφείου για την προώθηση της παραγωγικότητος της εργασίας στις οικοδομικές επιχειρήσεις.

Keywords


Buildings; Labor; Research; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013