Το εμπορικόν ισοζύγιον της Ελλάδος εξεταζόμενον μακροχρονίως

Κλαύδιος Β. Μπανταλούκας

Abstract


Η οικονομική κατάστασις δεδομένης χώρας ή περιοχής αντικατοπτρίζεται εις τας οικονομικώς αυτής μετά της αλλοδαπής σχέσεις, συνισταμένας εις την ανταλλαγήν αγαθών και υπηρεσιών, εν οις περιλαμβάνονται και αι εισροαί και εκροαί κεφαλαιακών και εισοδηματικών αξιών. Το σύνολον των εν λόγω σχέσεων απεικονίζεται στατιστικώς εις το ισοζύγιον εξωτερικών λογαριασμών και κυρίως εις το Ισοζύγιον εξωτερικών πληρωμών, καλούμενον και οικονομικόν ισοζύγιον. Ειδικότερων, αι σχέσεις εκείναι, της ανταλλαγής μόνον εμπορευμάτων, απεικονίζονται αναλυτικώς εις μερικώτερον του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών στατιστικόν πίνακα, καλούμενον εμπορικόν ισοζύγιον (balance of trade, balance de commerce).

Keywords


Balance of trade; Prices; Greece; Economy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013