Υπολογισμός του συντελεστού συσχετίσεως rxy εξ ενός πίνακος συσχετίσεως μεταξύ δύο μεταβλητών x και y δια της μεθόδου των "αθροιστικών συχνοτήτων"

Ευστάθιος Γ. Ζούλιας

Keywords


Distributions; Equations; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013