Οικονομική και κοινωνική ζωή: επιλογή απόψεων επαναξιολογήσεως της ταξικής συνειδήσεως

George W. Lowis

Abstract


Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί: α) να συνοψίσει τας επί του παρόντος διαθεσίμους και προκυψάσας κατόπιν ερεύνης διαπιστώσεις επί της κοινωνικής επιγνώσεως και της κοινωνικής ταυτοποιήσεως μολονότι αύται διίστανται μεταξύ των, β) να διερευνήσει ωρισμένας εκ των πλέον σημαντικών θεωριών τας οποίας προτείνουν οι επιστήμονες δια να δικαιολογήσουν τας διαφορετικάς αυτάς διαπιστώσεις καιγ) να απαριθμήσει τας αμέσους συνεπείας επί της θεωρίας και της ερεύνης αι οποίαι απορρέουν εξ αυτών των αντιλήψεων.

Keywords


Social aspects; Consciousness; Sociology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013