Προμήθειαι και αποθέματα, από πλευράς οργανώσεως

Κλαύδιος Β. Μπανταλούκας

Abstract


Αι λειτουργίαι της παραγωγής μεταποιημένων αγαθών, ως και της φυσικής διανομής τούτων, οργανούνται επιτυχώς υπό την προϋπόθεσιν της αντιστοίχου οργανώσεως των προμηθειών και των αποθεμάτων. Συνεπώς, αι υπηρεσιακαί μονά¬δες, εις τας όποιας ανήκει η αρμοδιότης της προμηθείας υλικών πόρων και ιδιαι¬τέρως μηχανικού εξοπλισμού, ως και της αποθεματοποιήσεως και της αποθηκεύ¬σεως των ως άνω πόρων, έτι δε και των παραγομένων και διανεμομένων προϊόν¬των επιχειρήσεως τίνος, δέον να είναι επίσης επιτυχώς ωργανωμέναι. Αι γενικαί αρχαί και μέθοδοι της τοιαύτης οργανώσεως των εν λόγω υπηρεσιακών μονάδων, εκτίθενται εις το μέρος τούτο κατά τρόπον όσον το δυνατόν περιληπτικόν, αλλά περιεκτικόν. Αι μονάδες αύται δύνανται να χαρακτηρισθούν ως βοηθητικαί των προμνησθεισών δύο βασικών λειτουργιών οιασδήποτε επιχειρήσεως.

Keywords


Companies; Supplies; Products

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013